Gerechtelijke verwijzing

Juridische opmerking

 


Euroment B.V. tracht op haar website correcte informatie en gegevens beschikbaar te stellen. Aansprakelijkheid voor of garantie inzake de actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie en gegevens is echter uitgesloten. Dit geldt ook voor alle andere direct of indirect vermelde websites waarnaar wordt verwezen middels een hyperlink. Euroment is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die met deze links zijn verbonden.


Euroment is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die het gevolg is van het gebruik van informatie of gegevens op deze website. Uitgesloten zijn ook rechten en plichten tussen Euroment en de gebruiker van deze website of derden.


Euroment behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging de beschikbaar gestelde informatie of gegevens te wijzigingen of aan te vullen.


De inhoud van deze website, in het bijzonder alle teksten, afbeeldingen, grafieken, logo‘s, webcam-afbeeldingen, geluids-, video- en animatiebestanden en hun arrangementen, valt onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van geestelijk eigendom. EUROMENT staat de gebruikers echter toe om de op deze website beschikbaar gestelde teksten, afbeeldingen en grafieken geheel of gedeeltelijk voor publicitaire doeleinden te gebruiken, op te slaan of te vermenigvuldigen binnen het kader van de geldende perswetgeving en het geldende auteursrecht, waarbij EUROMENT als bron/auteur moet worden genoemd en een bewijsexemplaar beschikbaar moet worden gesteld aan de afdeling Communicatie van EUROMENT (sales(at)Euroment.nl). Voor gebruik, opslag en vermenigvuldiging van de op de EUROMENT-website gebruikte logo‘s, webcam-afbeeldingen, geluids-, video- en animatiebestanden en hun arrangementen is daarentegen voorafgaande toestemming van EUROMENT nodig.


De op de EUROMENT-website beschikbaar gestelde teksten, grafieken, logo‘s enz., mogen echter niet worden gewijzigd, noch voor handelsdoeleinden worden gekopieerd en op andere websites worden gebruikt.


De website van EUROMENT biedt ook geen licentierechten op het geestelijke eigendom van EUROMENT.


Alle op de EUROMENT-website genoemde merken en logo‘s zijn wettelijk beschermde handelsmerken.


Alle informatie en gegevens, hun gebruik en de aanmelding bij de EUROMENT-website, evenals alle met de EUROMENT-website samenhangende handelingen vallen uitsluitend onder het Duitse recht. Plaats van betaling en enige bevoegde rechtbank is Dinslaken.


© 2003 Euroment

 
naar boven   |    Stuur pagina   |    afdrukken